APEH ANNO

Együttgondolkodás + innováció = ADOK 1998 -2008

Hogy minden időben volt s van’ s lesz is panasz, természetes, de igen különbözik a ’javítani kívánástul. Amaz magával, embertársaival, kormánnyal, egy szóval mindennel való elégedetlenségbül foly’, s többnyire alacsony haszonkeresés, vagy romlott sárepe nyavajája. Emez pedig embertársaihoz, hazájához ’ s a’ tökéleteshez való ered és szebb lelkek sajátja.”

(Széchenyi István: Hitel)

In memoria dr. KLGY

Az idei nyáron kellett örökre elbúcsúznunk az APEH hajdani „menedzser” elnökétől, dr. Király László Györgytől, akinek fontos szerepe volt 1998-ban, az első ADOK megszervezésében. Akkor ő, még mint a Bács-Kiskun megyei APEH igazgatóság vezetője biztosított helyet Kecskeméten a jobbító szándékú fiatalok első megbeszélésének, azaz az „Adóhivatali Dolgozók Országos Konferenciájának” (röviden ADOK-nak). A szervezeten belüli felhívásra szép számmal adtunk be ötleteket, javaslatokat, köztük olyanokat, hogy

 • hogyan lehetne javítani a munkakörülményeken (pl. szakkönyvtár létrehozása),

 • mivel lehetne bizonyos munkafolyamatokat még szervezettebbé tenni (pl. még több informatika),

 • milyen új, ill. a versenyszférában már alkalmazott megoldásokat lenne jó meghonosítani (pl. minőségbiztosítás).

A javaslatokat megfogalmazók többsége részt vehetett a kétnapos konferencián, ahol estébe nyúlóan vitattunk meg minden elgondolást és döntöttük el, hogy melyeket foglaljunk írásba az APEH vezetése részére. A kezdeményezés sikeresnek bizonyult, nemcsak több javaslat megvalósult, de az is meghatározásra került, hogy kétévente érdemes hasonló megbeszélést tartani.

Így 2000 októberében a Borsod-Abaúj Zemplén megyei APEH Igazgatóság szervezhette a következő ADOK-ot Lillafüreden. Újdonságot jelentett (nagy érdeklődés is kísérte), hogy a szervezést már a belső hálózaton, az intraneten kialakított felület segítette, ahol olvashatóak voltak a konferenciára készített ötletek, javaslatok is. A több hónapos előkészítés után hat témakörben születtek vitaanyagok: humánerőforrás gazdálkodás; oktatás-képzés; teljesítménymérés és értékelés; külső-belső kommunikáció; informatika; minőségbiztosítás. Természetesen szóba kerültek a szervezetünket érintő más aktuális témák is, így különösen az EU csatlakozás várható tennivalói, illetve a járulékintegráció kapcsolódásai. A konferencia résztvevőinek kiválasztásakor már azt is mérlegelni kellett, hogy az ötletadó megfelelően tudja képviselni kollegáinak a véleményét is. A témaköröknek megfelelően kialakított szekciókban, pezsgő viták során számtalan probléma-felvetés és megoldási javaslat született, s bizony nem volt könnyű dolga a konferencia záródokumentumát megfogalmazóknak. Zárszavában az APEH elnök asszonya rendkívül pozitívnak ítélte a kezdeményező, jobbító szándékot és értékelte a belső párbeszéd, az együttgondolkodás erősödését. A további munkáinkban is fontossá vált, hogy egyre szélesebb körben bemutatásra kerültek a helyi szintű, bevált kezdeményezések, „jó gyakorlatok”.

Szervezetünk életében 2002-ben már kiemelt eseményt jelentett az ADOK, amelyet az APEH Győr-Moson-Sopron megyei Igazgatósága igen profi módon rendezett meg Győr városában. Az illetékes szakterületek vitaindító anyagokkal ösztönözték a kollegák jobbító javaslatainak felszínre hozását. A kialakított belső honlap és a LOTUS levelező rendszer nagyban hozzájárult az érdeklődés fokozásához, a vélemények előzetes cseréjéhez. Ez a konferencia már olyan „igazi” volt, az egyes szervezeti egységek kvóta szerinti képviselőivel, meghívottakkal, de szabadon is lehetett pályázni a részvételre (persze főnöki egyetértéssel). Ünnepélyes megnyitó, majd neves professzorok előadásai után öt szekcióban próbáltuk megvitatni aktuális javaslatainkat. Négy szekcióban (humánerőforrás, képzés-oktatás, teljesítményértékelés, informatika) sokszor szinte folytatódtak a korábbi konferenciák vitái, persze az újabb feladatokkal (pl. köztisztviselői életpálya, elektronikus adóigazgatás, stb.) kiegészülve. Ez is érzékeltette, hogy mely területek fejlesztési lehetőségei voltak egyaránt fontosak mind a vezetőknek, mind a munkatársaknak. Új szekcióban lehetett javaslatokat kidolgozni a „Cég embere” kitüntető cím elnyerésére. Az elnöki zárszó távlatosan értékelte az ADOK konferenciák hasznait. Egyfelől felhívta a figyelmet arra, hogy már lényegesen kevesebb azonnal megoldandó probléma, javaslat merült fel, de több olyan, amelynek megoldása már folyamatban van. Ez egyúttal a belső információáramlás további erősítésére is rávilágított. Másfelől úgy ítélte meg, hogy az ADOK életében lezárult egy fejlődési szakasz, a továbblépést pedig megkönnyíti, hogy közös célok mentén aktív együttműködésre számíthat vezető és munkatárs egyaránt.

A Heves megyei APEH Igazgatóság vette át a jelképes stafétabotot és már 2004 januárjában megkezdte a következő ADOK előkészítését. Igazi konferencia-szervezőként dolgoztak, terveztek, mozgósítottak, koordináltak, hogy minél eredményesebb legyen a megújult tematikájú konferencia szeptemberben, Egerben. A kiválasztott öt szekciós témakör rámutatott az új idők új szeleire: identitástudat, adómarketing, szervezet, adórés, humáninformatika. A lebonyolítás rendje hagyományos maradt (persze a belső elektronikus kommunikációs rendszerek használata ekkora már általánossá vált), a vitaindítók segítették a pályázatok elkészítését, plenáris ülésen tudósok előadását követően kezdtek dolgozni a szekciók, majd záró plenárison, a szekcióvezetők összefoglalója után értékelt az elnök. Fontos jellemzője lett ennek a konferenciának, hogy a napi problémák már kevésbé merültek fel, az együttgondolkodás fajsúlyos szakmai kérdések mentén történt. Egyúttal világossá vált, hogy az adóhivatal nemcsak egy egyszerű hivatal, hanem egy sokrétű tevékenységet folytató szervezet, ahol dolgozók nyitottak az új megközelítésekre.

A megújulás szelleme hatotta át 2006-ban az ötödik konferenciát is, amit „Adóhivatali Dolgozók Országos Konferenciája – Innovációs Fórum” néven rendezett meg az APEH Baranya megyei Igazgatósága Pécsett. A számos új ötlettel is (pl. hetente kvíz-kérdések a belső honlapon, gyermekrajz pályázat, stb.) előkészített konferenciának mind a szekciós témái, mind a szekciók vezetési módszere is megújult. Továbbra is öt szekciót alakítottak ki, de ezek vezetésére két-két különböző megyében dolgozó munkatársat kértek fel, akiket egy-egy APEH belső tréner is segített a hatékonyabb vitavezetésben (korábban csak egy szekcióvezetőnek kellett mindennel megküzdenie, azaz jó vitavezetőnek és szakmailag sokoldalúan kompetensnek lennie). A szekciók témakörei rendkívül aktuálisak voltak, így:

 • Tanuljunk egymástól”, azaz milyen bevált módszerek segíthetik a hivatalra egyre nagyobb számban kirótt új feladat eredményes és hatékony megoldását,

 • a „Hatékonyság és bürokrácia” szekcióban nemcsak a hatósági és szolgáltató jelleg megfelelő aránya került szóba, de – többek között – a társszervekkel való együttműködés is,

 • az „APEH marketing” szekció vizsgálta az imázs kérdéseit, a már használt és az új marketing eszközök eredményesebb alkalmazási lehetőségeit,

 • az ez évben megkezdett e-bevallás rendszere miatt különös figyelem irányult az „e-Világ” néven indított szekció munkájára, az elektronikus (külső-belső) tájékoztatás és ügyintézés helyzetére, perspektíváira,

 • végül a „Hatékonyság és innováció” szekcióban a szervezeti és személyes hatékonyság szempontjából vitatták meg a szervezeti kultúra kapcsolódó kérdéseit.

Az államigazgatás különböző szintjein dolgozó, magas rangú meghívottak előadásai plenáris üléseken reflektáltak az időszerű kérdésekre. A szokásos elnöki zárszó – sikeresnek értékelve a megbeszélést – hangsúlyozta, hogy a hivatal vezetése szeretné folyamatos innovációs fórummá tenni az ADOK-ot.

Az APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága 2008-ban „A stratégia jegyében” szervezte meg az utolsó, hatodik ADOK-ot Balatonfüreden. Ez a konferencia lényegében már egy széleskörű és sokoldalú szakmai megbeszélés-csokornak is tekinthető a szervezet egészének jövőjéről – az igazgatóságok regionális átszervezését követően. Az év első felében kétszakaszos pályázati lehetőséggel élhettek a dolgozók, s éltek is az ország egész területéről, kiemelkedő aktivitással (magam, s munkatársaim a pályamunkák feldolgozását végeztük, s alig győztük!). Külön e célra létrehozott belső honlapon négy nagy témakör jelent meg az első szervezeti stratégia struktúrájának megfelelően. Felelevenítve a témakörök szerinti, majd a szekciókban kidolgozott javaslatokat, jóleső látni, hogy mennyi minden meg is valósult. Nézzük tehát:

Az „Ember és szervezet” szekció javasolta például a rugalmas munkaidő bevezetését, a kafetéria rendszer alkalmazását, a kompetenciaalapú munkakör-elemzést. Az „Ügyfél és szolgáltatás” szekcióban lehetett ötletelni arról, hogy milyennek is képzelhető el az adóhivatal 2012-ben. Információim szerint a mai változat nem merült fel, viszont ügyfél-elégedettségi kérdőív bevezetése már igen, mint ahogy az ügyfélhívó rendszer továbbfejlesztése, időpont foglalás lehetővé tétele is, valamint a bevalláskitöltő program internetes használatának megteremtése, vagy a több nyelven elérhető APEH honlap igénye is. Az „Adózó és hatóság” szekcióban javasoltak közül is meglepően sok mára már megszokottá vált, mint az adózók minősítése, elektronikus árverési felület, elektronikus dokumentum-kezelés. A legváltozatosabb ötletek talán az „Adótudatosság és kommunikáció” szekciójában születtek, főleg az adóhivatali imázs javítása érdekében. Ezt a konferenciát is erősítették tudósok, államigazgatási vezetők előadásai. A szervezők pedig elektronikus Hírlevelekben tájékoztatták a teljes belső nyilvánosságot. Az elnöki összefoglaló nemcsak eredményesnek, de hasznosnak is értékelte a sokoldalú javaslatokat, amelyek ténylegesen be is épültek a szervezet munkájába.

Áttekintve az ADOK-ok történetét, remélem sikerült érzékeltetnem ennek, a magyar államigazgatásban talán egyedülálló kezdeményezésnek a fejlődési ívét. Érdekes volt végiggondolni, hogy a dolgozók jobbító szándékú javaslatainak teret adó megbeszélésekből hogyan alakult ki a szervezet egészét átfogó innovációs, jövőformáló rendezvény, tekintélyes szakmai fórum. Jó volt visszagondolni azokra a valóban együttgondolkodást jelentő beszélgetésekre, vitákra, amelyeket a közös tenni akarás motivált, ahol megszűntek a vélt, vagy valós központ-igazgatóságok közötti feszültségek. Több kollegának, kolleganőnek a szakmai pályafutását is segítették ezek a rendezvények, mert vagy szervezőkészségét csillanthatta meg, vagy olyan szakmai tudását, ami idővel előrelépést is hozott a hivatali karrierjében.

Budapest, 2020. október 12.

Kisné Nagy Zsuzsa

NAVNYOSZ Adóhivatali Központ Klub

Felhasznált források:

 • Bulletin 1998 – Tájékoztató az APEH 1998. évi tevékenységéről (Budapest 1999)

 • APEH VILÁGA 2000 Évkönyv (Budapest, 2001)

 • APEH VILÁGA 2002 Évkönyv (Budapest, 2003. május)

 • Az APEH VILÁGA 2004, 2006, 2008 évkönyvek, amelyek digitálisan is elérhetőek:

https://www.nav.gov.hu/archiv/nav/kiadvanyok/Korabbi_evek_kiadvanyai/evkonyvek/APEH_vilaga