SZOCIÁLIS HÁLÓ

A rászorulók támogatása kezdetektől fontos szempont volt a pénzügyőrség életében. Szociális és kegyeleti segélyre mindig számíthattak nem csak a testület tagjai és nyugdíjasai, de családtagjaik is (ők temetés esetén). A Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságának Szociális Bizottsága intézte a segélyezést. Hasonló támogatásban az APEH nyugdíjasai csak rendkívül indokolt, és rendkívül ritka esetben részesültek. Az APEH-hal történt összevonás után 2013-ban módosították a Foglalkoztatási Szabályzatot, amelynek részeként a nyugdíjasok segélyezési feladatát a NAV Nyugdíjasainak Országos Szövetsége hatáskörébe utalták, az erre a célra szolgáló keretöszeget is rendelkezésére bocsátva. Attól kezdve két grémium foglalkozik az adóügyi és a pénzügyőr nyugdíjasok segélyezési ügyeivel.

Szociális és Kegyeleti Bizottság

Az elnökség 2015-ben létrehozta a Szociális- és Kegyeleti Bizottságot, amely jelenlegi formájában 2017 februárja óta működik. A tagok: Komor Géza, a bizottság elnöke, Muzslai Jánosné, Baloghné Gyurgyik Gabriella, Csík István és Barna Tamás.

A bizottság két feladatot lát el: az adóági nyugdíjasok szociális segélyezését a rászorultság arányában, valamint kegyeleti segélyezést a NAV valamennyi nyugdíjasa számára. A bizottság a feladatát – az elmúlt évek tapasztalata szerint – tisztességgel, közmegelégedésre végezte.

2017 februárjában – a jelenlegi bizottság felállásakor – a szociális segély maximális mértéke 30 ezer, a kegyeleti segély pedig 40 ezer forint volt. Bizottságelnöki megbízásomat követően kezdtem azon dolgozni, hogy az anyagi feltételek figyelembevételével hogyan lehetne megemelni mind a kétfajta segély összegét. Mivel a segélyezésekre fordítható összeg véges, ezért az emelést úgy kellett végrehajtani, hogy a rendelkezésünkre álló keretet ne lépjük túl. E célból hosszas számolgatás után – az elmúlt évek kifizetéseit alapul véve – degresszív módszert dolgoztunk ki a szociális kifizetésekre, míg a kegyeleti támogatást minden esetben egy fix összegben állapítottuk meg. Ez az összeg a bizottság alakulásakor 40 ezer forint volt, ezt 10 ezer forinttal megemeltük.

A szociális segélyeknél ugyancsak 50 ezer forintra emeltük a maximumot, ám itt az egy főre eső jövedelem határozza meg a kifizethető segély összegét. A maximálisan kifizethető 50 ezer forintot azok a kérelmezők kaphatják meg, akiknek az egy főre eső jövedelme a 105 ezer forintot nem haladja meg.

Kegyeleti támogatásban az a személy részesülhet, aki eltemetteti a NAV jogelődjeinek nyugdíjasát, azaz az elhunyt a jogelőd szerveknél (APEH, Vám- és Pénzügyőrség), vagy a NAV-nál kellett, hogy alkalmazásban álljon.

A bizottság tagjai munkájukat ellenszolgáltatás nélkül, emberbaráti szeretetből és tiszteletből végzik. A tagok közül ketten vidékről járnak fel a bizottsági ülésekre, amely nem kis időt vesz el a mindennapjaikból. Ezért nagyon jól esik, hogy a kegyeleti támogatásban részesültek közül elég sokszor kapunk köszönetet a meglehetősen gyors és hatékony támogatásért.

A bizottság munkája azért fontos, mert nyugdíjasokról van szó, ahol a jövedelmek nem magasak, az életút pedig már a vége felé közeledik. Nem mondható hálás feladatnak mások szükségletéről dönteni, de ezt nekünk fel kell vállalnunk úgy, ahogy fel kell vállalnunk az elhunyt kollégáink családjának gyászában való osztozását is.

Szövetségünk a bizottság létrehozásával példát kíván mutatni arra, hogy miként képes egy szervezet a maga módján a tagság gondjában, bajában segíteni. Mi, a Szociális- és Kegyeleti Bizottság a szervezet adta lehetőséget felhasználva ennek a segítségnek és gondoskodásnak próbálunk eleget tenni. Tesszük ezt ma ugyanúgy, mint ahogy eddig tettük, és megpróbáljuk majd a következőkben is – ugyanilyen hatékonysággal és empátiával a tagság felé – feladatainkat végezni.

(Komor Géza a Bizottság elnöke)

 

 

A NAV Pénzügyőr Nyugdíjasainak Alapítványa

A Vám- és Pénzügyőrség országos parancsnoka 1991. december 30-án létrehozta a Vám- és Pénzügyőrség Nyugdíjas Alapítványt, amit a Fővárosi Bíróság 1992-ben vett nyilvántartásba. Az Alapítvány célja a vám-és pénzügyőrség nyugdíjasainak és azok özvegyeinek szociális támogatása.

A NAV létrejöttével az Alapítvány elnevezését módosítani kellett a szervezet további tevékenységének zökkenőmentes folytatása érdekében – természetesen a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően. Nagy megelégedéssel vettük tudomásul, hogy Alapítványunk ezen kívül mindenben megfelelt a Polgári Törvénykönyv 2003-as törvényi előírásainak.

Ennek megfelelően az Alapítvány neve NAV Pénzügyőr Nyugdíjasainak Alapítványa névre módosult 2011-ben, a célja maradt az alapításkor meghatározott tevékenység.

Az alapító az Alapítvány vagyonának kezelésére 5 fős Kuratóriumot nevez ki a NAV NYOSZ elnökének előterjesztése alapján hároméves időtartamra. A Kuratórium elnöke Gerencsér Györgyi, tagjai: Imre Józsefné, Juhászné Puja Erzsébet, dr. Király Vince és Szobota Gyula – akik hosszú ideje, ellenszolgáltatás nélkül, kifogás nélkül végzik munkájukat. A jelenlegi elnök és a tagok tizenegy éve végzik ezt a szociális tevékenységet.

A beérkező kérelmeket a kuratórium kéthavonta elbírálja, és kiutalja a megítélt összeget. Ennek mértéke összhangban áll a Szociális- és Kegyeleti Bizottság által nyújtott segély összegével. Figyelembe vesszük az egy főre eső nyugdíj összegét és a kérelmező lakhatási körülményeit. A kérelmet a klubvezetők javaslattal látják el, hiszen ők ismerik a nyugdíjasok életkörülményeit.

Évente átlagban 70-90 fő fordul az Alapítványhoz, a kiutalt összeg 1-1,3 millió forint között mozog. Megfigyelhető, hogy a kérelmezők életkora folyamatosan növekszik, ma már szinte 70 év alatti kérelmező nincs. Ebből is látszik, hogy hiánypótló szociális támogatási rést próbál betölteni az Alapítvány.

Működésünkről évente beszámolunk a NAV NYOSZ Elnökségének.

(Gerencsér Györgyi a Kuratórium elnöke)