SZOCIÁLIS HÁLÓ

A rászorulók támogatása kezdetektől fontos szempont volt a pénzügyőrség életében. Szociális és kegyeleti segélyre mindig számíthattak nem csak a testület tagjai és nyugdíjasai, de családtagjaik is (ők temetés esetén). A Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságának Szociális Bizottsága intézte a segélyezést. Hasonló támogatásban az APEH nyugdíjasai csak rendkívül indokolt, és rendkívül ritka esetben részesültek. Az APEH-hal történt összevonás után 2013-ban módosították a Foglalkoztatási Szabályzatot, amelynek részeként a nyugdíjasok segélyezési feladatát a NAV Nyugdíjasainak Országos Szövetsége hatáskörébe utalták, az erre a célra szolgáló keretöszeget is rendelkezésére bocsátva. Attól kezdve két grémium foglalkozik az adóügyi és a pénzügyőr nyugdíjasok segélyezési ügyeivel.

Szociális és Kegyeleti Bizottság

Az elnökség 2015-ben létrehozta a Szociális- és Kegyeleti Bizottságot, amely jelenlegi formájában 2017 februárja óta működik. A tagok: Komor Géza, a bizottság elnöke, Muzslai Jánosné, Baloghné Gyurgyik Gabriella, Csík István és Barna Tamás.

A bizottság két feladatot lát el: az adóági nyugdíjasok szociális segélyezését a rászorultság arányában, valamint kegyeleti segélyezést a NAV valamennyi nyugdíjasa számára. A bizottság a feladatát – az elmúlt évek tapasztalata szerint – tisztességgel, közmegelégedésre végezte.

2017 februárjában – a jelenlegi bizottság felállásakor – a szociális segély maximális mértéke 30 ezer, a kegyeleti segély pedig 40 ezer forint volt. Bizottságelnöki megbízásomat követően kezdtem azon dolgozni, hogy az anyagi feltételek figyelembevételével hogyan lehetne megemelni mind a kétfajta segély összegét. Mivel a segélyezésekre fordítható összeg véges, ezért az emelést úgy kellett végrehajtani, hogy a rendelkezésünkre álló keretet ne lépjük túl. E célból hosszas számolgatás után – az elmúlt évek kifizetéseit alapul véve – degresszív módszert dolgoztunk ki a szociális kifizetésekre, míg a kegyeleti támogatást minden esetben egy fix összegben állapítottuk meg. Ez az összeg a bizottság alakulásakor 40 ezer forint volt, ezt 10 ezer forinttal megemeltük.

A szociális segélyeknél ugyancsak 50 ezer forintra emeltük a maximumot, ám itt az egy főre eső jövedelem határozza meg a kifizethető segély összegét. A maximálisan kifizethető 50 ezer forintot azok a kérelmezők kaphatják meg, akiknek az egy főre eső jövedelme a 105 ezer forintot nem haladja meg.

Kegyeleti támogatásban az a személy részesülhet, aki eltemetteti a NAV jogelődjeinek nyugdíjasát, azaz az elhunyt a jogelőd szerveknél (APEH, Vám- és Pénzügyőrség), vagy a NAV-nál kellett, hogy alkalmazásban álljon.

A bizottság tagjai munkájukat ellenszolgáltatás nélkül, emberbaráti szeretetből és tiszteletből végzik. A tagok közül ketten vidékről járnak fel a bizottsági ülésekre, amely nem kis időt vesz el a mindennapjaikból. Ezért nagyon jól esik, hogy a kegyeleti támogatásban részesültek közül elég sokszor kapunk köszönetet a meglehetősen gyors és hatékony támogatásért.

A bizottság munkája azért fontos, mert nyugdíjasokról van szó, ahol a jövedelmek nem magasak, az életút pedig már a vége felé közeledik. Nem mondható hálás feladatnak mások szükségletéről dönteni, de ezt nekünk fel kell vállalnunk úgy, ahogy fel kell vállalnunk az elhunyt kollégáink családjának gyászában való osztozását is.

Szövetségünk a bizottság létrehozásával példát kíván mutatni arra, hogy miként képes egy szervezet a maga módján a tagság gondjában, bajában segíteni. Mi, a Szociális- és Kegyeleti Bizottság a szervezet adta lehetőséget felhasználva ennek a segítségnek és gondoskodásnak próbálunk eleget tenni. Tesszük ezt ma ugyanúgy, mint ahogy eddig tettük, és megpróbáljuk majd a következőkben is – ugyanilyen hatékonysággal és empátiával a tagság felé – feladatainkat végezni.

(Komor Géza a Bizottság elnöke)

 

 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pénzügyőr Nyugdíjasainak Alapítványa

Az Alapítványt dr. Balogh György pénzügyőr altábornagy, a Vám- és Pénzügyőrség – nagy szociális érzékenységű, és sajnos idén elhunyt – akkori országos parancsnoka hozta létre 1992-ben, részben saját jövedelméből. Székhelye Budapest, V. Szent István tér 11/b volt. Az Alapítvány önálló jogi személyként működik azóta is.

A kuratórium első elnöke dr. Terpitkó András, a Vám- és Pénzügyőrség alapító parancsnoka, tagjai Németh Adorján, Szalóki Lajos, Dr. Pintér Sándor és Remák Géza voltak. A NAV létrejöttével, 2011-ben a Szervezet is új nevet kapott és immár Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pénzügyőr Nyugdíjas Alapítványa néven folytatta tevékenységét. Székhelye 1093 Budapest, Mátyás utca 16., célja a Vám- és Pénzügyőrség és a NAV (mint jogutód szerv) pénzügyőr nyugdíjasainak és özvegyeinek szociális támogatása. A folyamatosan működő, idén 30 éves Alapítvány Gerencsér Györgyi kuratóriumi elnök lemondása után, a NAVNYOSZ elnöksége javaslatára az alapító jogok gyakorlója, Vágujhelyi Ferenc, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetője Zachár Attila nyugállományú pénzügyőr tisztet bízta meg a kuratórium vezetésével. A jelenlegi 5 fős kuratórium: Zachár Attila elnök, Imre Józsefné titkár, Juhászné Puja Erzsébet, László Árpádné, Szobota Gyula. Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely bel- és külföldi természetes és jogi személy csatlakozhat, ha az Alapítvány céljával egyetért és azt anyagilag támogatni kívánja. A támogatás elfogadásáról a Kuratórium dönt, döntését írásban közli a felajánlóval. A csatlakozás ténye a támogatót nem minősíti alapítóvá, de megilleti a javaslattételi jog a vagyoni juttatás felhasználására.

A kuratórium tagjai az Alapítvány működésével kapcsolatos tevékenységüket társadalmi munkában végzik. A beérkező kérelmeket zárt ülésen 3-4 havonta bírálják el és utalják a megítélt összegeket. Figyelembe veszik az egy főre eső nyugdíj összegét, a lakhatási, szociális körülményeket, illetve az adott klubvezető javaslatát is. A kérelmezők száma éves szinten 60-70 főt jelent, illetve összértékben 1-1,3 millió forint közötti összeget fizetnek ki részükre. A jövőbeni tervekben szerepel, hogy felveszik az alapító nevét, és Dr. Balogh György Pénzügyőr Nyugdíjas Alapítvány néven folytatják munkájukat. Illetve az elnök javaslatot tesz az alapítói jogok gyakorlója felé az Alapítvány céljának kiterjesztésére, azaz a szolgálat közben elhunyt pénzügyőrök kiskorú gyermekeinek is lehessen szociális támogatást adni.

Az alapítvány működéséről a NAV és a NAVNYOSZ elnöksége felé is évente beszámoló készül.

(Zachár Attila elnök)